Επιλεγμένες βιβλιογραφικές αναφορές για το Δίον

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία

Ι. Βασιλειάδου, Η αγροτική ζωή στην αρχαία Πιερία. Αρχαιολογικά τεκμήρια, Θεσσαλονίκη 2011.
Κ. Βαστέλη, «Το υδραγωγείο και η κεντρική δεξαμενή του Δίου. Πρόταση συντήρησης και ανάδειξης», στο: Σ. Πινγιάτογλου (επιμ.), Η πανεπιστημιακή ανασκαφή του Δίου, Νεότερες μελέτες. Πρακτικά ημερίδας, Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017, Μουσείο Εκμαγείων Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2019, 93-102.
M. Δήμιτσας Μ., Ἡ Μακεδονία ἐν λίθοις φθεγγομένοις καὶ μνημείοις σωζομένοις ἤτοι Πνευματικὴ καὶ Ἀρχαιολογικὴ παράστασις τῆς Μακεδονίας ἐν συλλογῇ 1409 ἑλληνικῶν καὶ 189 λατινικῶν ἐπιγραφῶν καὶ ἐν ἀπεικονίσει τῶν σπουδαιοτέρων καλλιτεχνικῶν μνημείων, Αθήνα 1896 [φωτ. ανατύπωση, Θεσσαλονίκη 1988].
Μ. Iατρού, «Δίον. Ξαναδιαβάζοντας τους περιηγητές», στο: Σ. Πινγιάτογλου (επιμ.), Η πανεπιστημιακή ανασκαφή του Δίου, Νεότερες μελέτες. Πρακτικά ημερίδας, Παρασκευή, 12
Γ. Καραδέδος, «Το στάδιο του αρχαίου Δίου», στο: Π. Αδάμ–Βελένη (επιμ.), Αρχαία θέατρα της Μακεδονίας, Διάζωμα 3, Αθήνα 2012, 63-72.
Γ. Καραδέδος, «Το ελληνιστικό θέατρο του Δίου», στο: Π. Αδάμ–Βελένη (επιμ.), Αρχαία θέατρα της Μακεδονίας, Διάζωμα 3, Αθήνα 2012, 73-89.
Γ. Καραδέδος et al., Το Ωδείο των Μεγάλων Θερμών του Δίου, Θεσσαλονίκη 2014.
Σ. Κρεμύδη-Σισιλιάνου, Η νομισματοκοπία της ρωμαϊκής αποικίας τού Δίου, Βιβλιοθήκη της Ελληνικής Νομισματικής Εταιρείας 4, Αθήνα 1996.
Α. Μέντζος, «Η κοιμητηριακή ή έξω των τειχών βασιλική του Δίου», ΑΕΜΘ 4 (1990) [1993] 231-240.
Α. Μέντζος, «Η νησίδα της Επισκοπικής βασιλικής και οι δρόμοι του Δίου, στο: Σ. Πινγιάτογλου & Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου (επιμ.), Νάματα. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Δημήτριο Παντερμαλή, Θεσσαλονίκη 2011, 423-432.
Α. Μέντζος & Δ. Μηνασίδης & Κ. Φραγκούλης, «Οικία της όψιμης αρχαιότητας στο Δίον: Η ανασκαφικές έρευνες των ετών 2010-2014», ΑΕΜΘ 28 (2014) [2019] 195-204.
Γ. Μπακαλάκης, «Ανασκαφή Δίου 1964-1971», Αρχαία Μακεδονία 2 (1973) [1977] 251-256 [= Στ. Δρούγου (επιμ.), Οἶνος Ἰσμαρικός. Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Γ. Μπακαλάκη, τόμ. ΙΙ,
Π. Μ. Νίγδελης, Γράμματα από τη Μακεδονία – Γράμματα για τη Μακεδονία. Η αλληλογραφία του Charles Edson και το corpus των επιγραφών της Μακεδονίας, Μακεδονικά Επιγραφικά 5, Θεσσαλονίκη 2015.
Γ. Οικονόμος, Επιγραφαί της Μακεδονίας, Αθήνα 1915.
Α. Κ. Ορλάνδος, «Δίον (Μαλαθριά) Πιερίας», Έργον 1956 [1957] 50-52.
Αν. Ουλκέρογλου, Οι λουτρικές εγκαταστάσεις στη Μακεδονία κατά τη ρωμαϊκή αυτοκρατορική και την πρωτοβυζαντινή περίοδο, Θεσσαλονίκη 2018.
Λ. Παλαιοκρασσά, «Το ρωμαϊκό θέατρο του Δίου», στο: Π. Αδάμ-Βελένη (επιμ.), Αρχαία θέατρα της Μακεδονίας, Διάζωμα 3, Αθήνα 2012, 91-100.
Δ. Παντερμαλής, «Μνημεία και τέχνη κατά την περίοδο της ρωμαιοκρατίας», στο: στο: Μ. Σακελλαρίου (εκδ.), Μακεδονία 4000 χρόνια ἑλληνικῆς ἱστορίας καὶ πολιτισμοῦ, Αθήνα 1982, 208-221.
Δ. Παντερμαλής, «Δίον», στο: A. Βακαλόπουλος (επιμ.), Ιστορία της Μακεδονίας από τα προϊστορικά χρόνια ως το 1912, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονική Βιβλιοθήκη αρ. 63, Θεσσαλονίκη 1983, 82 κε.
Δ. Παντερμαλής, Δίον. Η ιερή πόλη των Μακεδόνων στους πρόποδες του Ολύμπου, Θεσσαλονίκη 1984.
Δ. Παντερμαλής, «Οι επιγραφές του Δίου», στο: Πρακτικά του Η΄ Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής και Λατινικής Επιγραφικής, Αθήνα 3-9 Οκτωβρίου 1982, τόμ. Ι, Αθήνα 1984, 271-277.
Δ. Παντερμαλής, «Δίον», Αρχαιολογία 33 (Δεκέμβριος 1989) 6-53.
Δ. Παντερμαλής, «Το Δίον», στο R. Ginouvès (επιμ.), Η Μακεδονία από τον Φίλιππο Β΄ έως τη ρωμαϊκή κατάκτηση, Αθήνα 1993, 97-101.
Δ. Παντερμαλής, «Δίον», στο: Ι. Βοκοτοπούλου (επιμ.), Ελληνικός πολιτισμός: Μακεδονία, το βασίλειο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αθήνα 1993, 38-40.
Δ. Παντερμαλής, Δίον. Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο, Αθήνα 1997.
Δ. Παντερμαλής «Δίον. Η δεκαετία των ανασκαφών 1987-1997», ΑΕΜΘ 10Α (1996) [1997] 205-213.
Δ. Παντερμαλής, Δίον. Η ανακάλυψη, Αθήνα 1999.
Δ. Παντερμαλής, «Βασιλέ[ως Δημητρ]ίου», στο: Π. Αδάμ-Βελένη (επιμ.), Μύρτος. Μνήμη Iουλίας Βοκοτοπούλου, Θεσσαλονίκη 2000, xviii- xxii.
Δ. Παντερμαλής, «Δίον 2003. Ζευς Ύψιστος και άλλα», ΑΕΜΘ 17 (2003) [2005] 417-424.
Δ. Παντερμαλής, «Δίον: Ιστορικά και λατρευτικά», στο: Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), 20 χρόνια το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη. Επετειακός τόμος, Θεσσαλονίκη 2009, 261-271.
Π. Παπαγεωργίου, «Μια ξακουστή γιατρός στο αρχαίο Δίον», στο: Σ. Πινγιάτογλου & Θ. Στεφανίδου–Τιβερίου (επιμ.), Νάματα. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Δημήτριο Παντερμαλή, Θεσσαλονίκη 2011, 249-256.
Ε. Παπαγιάννη, «Ανάγλυφο Ρωμαίου ιππέα από το Δίον», ΑE 151 (2012) 127-139.
E. Παπαγιάννη, «Ταφικά ανάγλυφα Ρωμαίων στρατιωτών στη Μακεδονία», στο: Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου & Π. Καραναστάση & Δ. Δαμάσκος (επιμ.), Κλασική παράδοση και νεωτερικά στοιχεία στην πλαστική της ρωμαϊκής Ελλάδας. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 7-9 Μαΐου 2009, Θεσσαλονίκη 2012, 385-398.
E. Παπαγιάννη, «Ταφικά ανάγλυφα από το Δίον και την ευρύτερη περιοχή του. Η τοπική παραγωγή», στο: Π. Καραναστάση & Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου & Δ. Δαμάσκος (επιμ.), Γλυπτική και κοινωνία στη Ρωμαϊκή Ελλάδα: καλλιτεχνικά προϊόντα, κοινωνικές προβολές. Διεθνές Συνέδριο, Ρέθυμνο 26-28 Σεπτεμβρίου 2014, Θεσσαλονίκη 2018, 181-194.
Ε. Παπανικολάου, Διερεύνηση των αιτιών διάβρωσης των δομικών λίθων από τα ιερά της Δήμητρας και του Ασκληπιού στο Δίον, Αδημ. διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη Α.Π.Θ. 2016.
Ε. Παυλοπούλου Ε., Η νομισματική κυκλοφορία στο Δίον ως τους χρόνους του Αυγούστου, Αδημ. διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη Α.Π.Θ. 2016.
Στ. Πελεκανίδης, «Ανασκαφή βασιλικής Δίου», ΑΔ 21 (1966) [1968] Χρον., 371-376.
Σ. Πινγιάτογλου, «Δίον. Τα ιερά της Δήμητρος και του Ασκληπιού. Οι ανασκαφές των τελευταίων είκοσι χρόνων», στο: Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), 20 χρόνια το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη. Επετειακός τόμος, Θεσσαλονίκη 2009, 285-294.
Σ. Πινγιάτογλου, «Το ιερό της Δήμητρος στο Δίον», στο: Ι. Λεβέντη & Χρ. Μητσοπούλου (επιμ.), Ιερά και λατρείες της Δήμητρας στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Βόλος 4-5 Ιουνίου 2005, Βόλος 2010, 201-224.
Σ. Πινγιάτογλου, «Mία νέα αναθηματική επιγραφή από το Δίον», στο: Σ. Πινγιάτογλου & Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου Θ. (επιμ.), Νάματα. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Δημήτριο Παντερμαλή, Θεσσαλονίκη 2011, 197-206.
Σ. Πινγιάτογλου, Δίον. Το ιερό της Δήμητρος, Θεσσαλονίκη 2015.
Σ. Πινγιάτογλου, «Δίον», στο: A. Γ. Βλαχόπουλος & Δ. Τσιαφάκη (επιμ.), Αρχαιολογία. Μακεδονία και Θράκη, Αθήνα 2017, 166- 177.
Σ. Πινγιάτογλου, Η ανασκαφή του Δίου. Μια διαδρομή 90 χρόνων 1928-2018. Περιοδική έκθεση: Μουσείο Εκμαγείων Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. 11/2018-10/2019, Θεσσαλονίκη 2018.
Σ. Πινγιάτογλου & Κ. Βαστέλη & Ε. Παυλοπούλου & Δ. Τσιάφης & Γ. Καραγιάννης & Σ. Σωτηροπούλου & Ι. Γρηγοριάδου & Γ. Αποστολίδης, «Δίον 2014: Αναζητώντας αρχαίες τεχνολογίες. Μη καταστρεπτική, αναλυτική και τομογραφική τεκμηρίωση των ανασκαφικών ευρημάτων», ΑΕΜΘ 28 (2014) [2019] 179-193.
Σ. Πινγιάτογλου (επιμ.), Η πανεπιστημιακή ανασκαφή του Δίου, Νεότερες μελέτες. Πρακτικά ημερίδας, Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017, Μουσείο Εκμαγείων Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη
Η. Σβέρκος (επιμ.), Δημητρίου Κανατσούλη Μικρά Μελετήματα, Μακεδονικά Επιγραφικά IV, Κέρκυρα 2015.
Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου Θ., «Επιτάφια μνημεία του Δίου», στο: Οι αρχαιολόγοι μιλούν για την Πιερία, Καλοκαίρι 1985, Θεσσαλονίκη 1986, 23-32.
Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, Ανασκαφή Δίου. Τόμος 1. Η οχύρωση, Θεσσαλονίκη 1998.
Γ. Σωτηριάδης, «Ἀνασκαφὴ Δίου Μακεδονίας», ΠΑΕ 1929 [1931] 69-82.
Γ. Σωτηριάδης, «Ἀνασκαφαὶ Δίου Μακεδονίας», ΠΑΕ 1930 [1932] 36-51.
Γ. Σωτηριάδης, «Ἀνασκαφὴ Δίου Μακεδονίας», ΠΑΕ 1931 [1932] 43-55.
Δ. Τσιάφης Δ., Ιερά και λατρείες της Κάτω Μακεδονίας (Πιερία, Βοττιαία, Αλμωπία), Αδημ. διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη Α.Π.Θ. 2017.
Κ. Φραγκούλης & Δ. Μηνασίδης & Ευ. Παυλοπούλου & Δ. Τσιάφης & Κ. Βαστέλη & Α. Μέντζος & Σ. Πινγιάτογλου, «Ψηφιοποίηση ανασκαφικών δεδομένων στο Δίον Πιερίας: εφαρμογές για την αρχαιολογική τεκμηρίωση», στο Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Euromed 2015 (Βόλος, 24-26 Σεπτεμβρίου 2015), Βόλος 2016, 206-212.
Π. Χριστοδούλου, Ελληνιστική ζωφόρος στο Δίον με ανάγλυφες παραστάσεις όπλων. Η θέση της στη βασιλική της αγοράς και αρχική μορφή του μνημείου, Αδημ. διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη Α.Π.Θ. 2000.

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

W. Baege, De Macedonum Sacris, Diss. Halle 1913.
K. D. Bouzakis & D. Pandermalis et al., «Archaeological objects solid geometry determination based on computer topographies, digital photography and appropriate processing of the related data», στο: Proceedings of the 2nd ICMEN Conference and EUREKA Brokerage event (Kallithea of Chalkidiki, Greece, 5-7 October 2005), Θεσσαλονίκη 2005, 675-694.
C. Brélaz & J. Demaille, «Traces du passé macédonien et influences de l’hellénisme dans les colonies de Dion et de Philippes», στο: C. Brélaz (εκδ.), L’héritage grec des colonies romaines d’Orient. Interactions culturelles dans les provinces hellénophones de l’empire romain. Actes du colloque de Strasbourg (8-9 novembre 2013), Παρίσι 2017, 119-156.
A. Chaniotis, «Snippets of Everyday Life in Roman Dion», στο: D. Pandermalis (επιμ.), Gods and Mortals at Olympus. Ancient Dion, the City of Zeus, Νέα Υόρκη 2016, 49-55.
P. Christodoulou, «Les reliefs votifs du sanctuaire d’Isis à Dion», στο: L. Bricault & R. Veymiers (εκδ.), Bibliotheca Isiaca II, Μπορντώ 2011, 11-22.
J. M. Cormack, «Inscriptions from Pieria», Klio 52 (1970) 49-66.
G. Daux, «Listes delphiques de théarodoques», REG 62 (1949) 1-30.
J. Demaille, Une société mixte dans un cadre colonial: l’exemple de la colonie romaine de Dion (Pièrie, Macédoine), du Ier siècle a.C. au IIIe siècle p.C., Αδημ. Διδ. Διατριβή, Besançon 2013.
Ch. Edson, «Double Communities in Roman Macedonia», στο: Λ. Β. Λαούρδα (επιμ.), Μελετήματα στη Μνήμη Βασιλείου Λαούρδα, Θεσσαλονίκη 1975, 97-102.
Fr. Graf, «Zeus Olympios and his Cult in Greece», στο: D. Pandermalis (εκδ.), Gods and Mortals at Olympus. Ancient Dion, the City of Zeus, Νέα Υόρκη 2016, 67-73.
M. B. Hatzopoulos, Macedonian Institutions under the Kings, I. A. Historical and Epigraphic Study, II.
M. Hatzopoulos, «Was Dion Macedonian’s Religious Centre?», στο: P. Funke & M. Haake (εκδ.), Greek Federal States and Their Sanctuaries. Identity and Integration. Proceedings of an International Conference of the Cluster of Excelence „Religion and Politcs“ Held in Münster, 17.00-19.06.2010, Στουτγάρδη 2013, 163-171.
M. B. Hatzopoulos & E. Mari, «Dion et Dodone», στο: P. Cabanes & J. L. Lamboley (εκδ.), L’Illyrie méridionale e l’Épire dans l’Αntiquité IV. Actes du IVe colloque international de Grenoble (10-12 octobre 2002), Παρίσι 2004, 505-513.
S. Kremydi-Sicilianou, «Quintus Hortensius Hortalus in Macedonia (44-42 BC)», ΤΕΚΜΗΡΙΑ 4 (1998-9) [1999] 61-76.
S. Kremydi-Sicilianou S., Multiple Concealments from the Sanctuary of Zeus Olympios at Dion: Three Roman Provincial Coin Hoards, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 35, Αθήνα 2004.
W. M. Leake, Researches in Greece, Λονδίνο 1814.
W. M. Leake, Travels in Northern Greece, Vol. III, Λονδίνο 1835 [φωτ. ανατύπωση, Άμστερνταμ 1967].
M. Mari, «Le Olimpie macedoni di Dion tra Archelao el’età romana», RFIC 126 (1998) 137-169.
A. Massoni, «Dion, état des recherches sur le facture d’orgue antique», στο: Chr. Laloue (εκδ.), Archéologie et musique. Actes du colloque de la Cité de la Musique, Paris, 9-10 février 2001, Παρίσι 2002, 32-47.
P. M. Nigdelis, «The Nonae Capratinae in Dion and Religious Associations and Public Festivals in Roman Macedonia», GRBS 56 (2016) 663-678.
D. Pandermalis, «Inscriptions from Dion. Addenda et Corrigenda», στο: H. J. Dell (εκδ.), Ancient Macedonian Studies in Honour of Charles F. Edson, Θεσσαλονίκη 1981, 283-294.
D. Pandermalis, «Ein neues Heiligtum in Dion», AA 1982, 722-735.
D. Pandermalis, Discovering Dion, Αθήνα 2000.
D. Pandermalis D., «New Discoveries at Dion», στο: M. Stamatopoulou & Μ. Yeroulanou (εκδ.), Excavating Classical Culture. Recent Archaeological Discoveries in Greece, BAR International Series 1031, Οξφόρδη 2002, 99-107.
D. Pandermalis, «Part of a Macedonian Shield (Catalogue entries)», στο: D. Pandermalis, Alexander the Great. Treasures from an Epic Era of Hellenism, Νέα Υόρκη 2004, 55.
D. Pandermalis, «Dion. De la cité sacrée à la colonie romaine», Les Dossiers d’ Archéologie no 347 (Sept – Oct. 2011) 50-55.
D. Pandermalis, «Dion, la cité sacrée», S. Descamps-Lequime (επιμ.), Au royaume d’ Alexandre le Grand. La Macédoine antique, Παρίσι 2011, 273-274.
D. Pandermalis, «Ancient Dion: A Chronicle of the Excavation», στο: D. Pandermalis (εκδ.), Gods and Mortals at Olympus. Ancient Dion, the City of Zeus, Νέα Υόρκη 2016, 19-29.
P. Papageorgiou, Die Grabaltäre Pierias in der Kaiserzeit (Academy of Athens 2019) (Corpus Signorum Imperii Romani).
Ε. Papagianni, «Grabreliefs römischer Soldaten aus Griechenland: Beobachtungen zu ihrer Typologie und Ikonographie, στο: N. Cambi & G. Koch (επιμ.), Funerary Sculpture of the Western Illyricum and Neighbouring Regions of the Roman Empire. Proceedings of the International Scholarly Conference Held in Split from 27th to 30 September 2009, Biblioteka Knjiga Mediterana 72, Split 2013, 795-814.
F. Papazoglou, Laoi et Paroikoi. Recherches sur la structure de la société hellénistique, Études d’ Histoire Ancienne I, Βελιγράδι 1997.
Philippson, Dion, RE
S. Pingiatoglou, «Cults of Female Deities at Dion», Kernos 23 (2010) 179-192.
S. Pingiatoglou, «Stèle épigraphique fragmentaire: lettre de Philippe V aux autorités et aux citoyens de Dion», στο: S. Descamps-Lequime (επιμ.), Au royaume d’ Alexandre le Grand. La Macédoine antique, Παρίσι 2011, 337 αρ. 215.
S. Pingiatoglou, «Divinités, cultes et sanctuaries», στο: S. Descamps-Lequime (επιμ.), Au royaume d’ Alexandre le Grand. La Macédoine antique, Παρίσι 2011, 494-496.
S. Pingiatoglou, «Relief inscrit représentant Isis, dédié à la triade égyptienne Sérapis, Isis et Anubis», στο: S. Descamps-Lequime (επιμ.), Au royaume d’ Alexandre le Grand. La Macédoine antique, Παρίσι 2011, 498 αρ. 312.
S. Pingiatoglou, «Relief funéraire inscrit avec représentation d’un instrument musical (nabla)», στο: S. Descamps-Lequime (επιμ.), Au royaume d’ Alexandre le Grand. La Macédoine antique, Παρίσι 2011, 617 αρ. 389.
S. Pingiatoglou, «Les cités archéologiques en Macédoine: Dion», στο: S. Descamps-Lequime (επιμ.), Au royaume d’ Alexandre le Grand. La Macédoine antique, Παρίσι 2011, 666.
S. Pingiatoglou, «Das religiöse Leben in Dion von den Anfängen bis in augusteische Zeit», στο: R. Amedick & H. Froning & W. Held (επιμ.), Marburger Winckelmann-Programm 2014, Archäologisches Seminar der Philipps-Universität Marburg, Marburg 2014, 49-56.
S. Pingiatoglou S., «The Sanctuary of Demeter (Catalogue entries)», στο: Pandermalis D. (ed.), Gods and Mortals at Olympus. Ancient Dion, the City of Zeus, New York 2016, 99-107.
Plassart A., «Inscriptions de Delphes, la liste des Théorodoques», BCH 45 (1921) 1–85.
A. D. Rizakis, «Incolae-Paroikoi: populations et communautés dépendantes dans les cités et les colonies romaines de l’Orient», REA 100 (1998) 599-617.
M. Šašel Kos, Inscriptiones Latinae in Graecia repertae. Additamenta ad CIL III, Faenza 1979.
G. Soteriadis, «Excavations at Dion, Macedonia», στο: Archäologisches Institut des Deutschen Reiches. Bericht über die Hundertjahrfeier, 21-25 April 1929, Βερολίνο 1930, 276-281.
E. Sverkos, «Prominente Familien und die Problematik der civitas Romana in römischen Makedonien», in: A. D. Rizakis – F. Camia – S. Zoumbaki (εκδ.), Social Dynamics under Roman Rule (Mobility and Status Change in the Provinces of Achaia and Macedonia, MΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 74, Αθήνα 2017, 287-347.