Η έρευνα

Ζητούμενο της διεπιστημονικής έρευνας είναι μία συστηματική εξέταση του συνόλου των ενεπίγραφων μνημείων της πόλης του Δίου, η οποία θα  μπορούσε να αποτελέσει ένα αξιόπιστο εργαλείο για την μελέτη της θρησκευτικής, πολιτικής και κοινωνική ζωής και της λειτουργίας της πόλης τόσο κατά την περίοδο του μακεδονικού βασιλείου όσο και κατά τις επόμενες περιόδους. Η επιστημονική έρευνα προσπαθεί να καλύψει ένα βασικό ζητούμενο της έρευνας με τη δημοσίευση των επιγραφών μίας εκ των σημαντικότερων πόλεων της αρχαίας Μακεδονίας και με αλλαγές στην ιστορική της πορεία.

Το περιεχόμενό της είναι σαφώς οριοθετημένο, τόσο από ειδολογική όσο και από γεωγραφική άποψη, καθώς η έρευνα βασίζεται σε συγκεκριμένη κατηγορία υλικού (ενεπίγραφα μνημεία) μίας συγκεκριμένης πόλης (του Δίου). Δεν περιορίζεται μόνον στη σύνταξη ενός συντάγματος επιγραφών, αλλά προχωρά στη σύνθεση των δεδομένων. Δηλαδή, οι επιγραφές δεν απομονώνονται από το αρχαιολογικό τους περιβάλλον, αλλά εξετάζονται σε σχέση με το φορέα του κειμένου, την περιοχή εύρεσής τους και τα συνευρήματά τους.

Στο πλαίσιο του έργου, προκειμένου να γίνει ακριβέστερη αποτύπωση και να διευκολυνθεί η ανάγνωση των επιγραφών και η σχέση με τον φορέα τους, θα αναπτυχθεί μεθοδολογία που θα βασίζεται σε καινοτόμες τεχνικές κατάλληλες για τον σκοπό αυτό. Κάνοντας χρήση τεχνολογίας αιχμής, θα μπορέσουν να μετασχηματιστούν σε εξαιρετικά λεπτομερή ψηφιακή μορφή τα ενεπίγραφα ευρήματα που παρουσιάζουν προβλήματα σχετικά με την αναγνώριση των χαρακτήρων τους. Θα διερευνηθούν τεχνικές ανάδειξης χαρακτηριστικών μορφολογίας και σχήματος προκειμένου να επιτευχθεί η ευκολότερη διαπίστωση και καταγραφή των επιγραφικών στοιχείων.