Σχετικά με το DECAInDION

Ο τόπος

Είναι γνωστό από τις αρχαίες γραπτές πηγές ότι το Δίον, τόπος λατρείας του Ολυμπίου Διός στις ανατολικές υπώρειες του Ολύμπου, υπήρξε η ιερή πόλη του μακεδονικού βασιλείου, ότι στη θέση της ιδρύθηκε από τον Οκταβιανό Αύγουστο περί το 30 π.Χ. η ρωμαϊκή αποικία Colonia Iulia Augusta Diensis και ότι η ζωή της πόλης συνεχίστηκε ως και τους πρωτοβυζαντινούς χρόνους.

Οι μακρόχρονες ανασκαφές στο Δίον έχουν φέρει στο φως ενεπίγραφα μνημεία, τα οποία ως μαρτυρίες σύγχρονες με τα γεγονότα της εποχής τους αποτελούν την ασφαλέστερη και πιο αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για τη ζωή της αρχαίας πόλης. Από αυτά τα μνημεία ένα μόνο μέρος έχει σποραδικά δημοσιευτεί.

Το έργο

Το έργο αφορά στην τεκμηρίωση και μελέτη του συνόλου των ενεπίγραφων μνημείων του Δίου σε όλες τις φάσεις της ζωής του με σκοπό τη δημιουργία νέας επιστημονικής γνώσης, τη διάδοση, προβολή και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της πόλης, τα οποία σχετίζονται με τις σημαντικές μεταβολές που γνώρισε κατά τη διάρκεια της μακράς ιστορίας της. Οι μεταβολές αυτές αφορούν τη θρησκεία, τις κοινωνικές και τις πολιτειακές δομές. Προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάγνωση των επιγραφών θα αναπτυχθεί μεθοδολογία βασιζόμενη σε καινοτόμες ψηφιακές τεχνικές.

Οι στόχοι

Στόχος είναι η έκδοση των επιγραφικών κειμένων, η συνδυαστική μελέτη των στοιχείων τους ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για τη θρησκευτική και κοινωνικοπολιτική ζωή του Δίου, η συγκριτική μελέτη με επιγραφικά, ανασκαφικά και γραμματειακά δεδομένα από άλλες μακεδονικές θέσεις ώστε να διατυπωθούν γενικότερα συμπεράσματα για τη Μακεδονία. Η απόδοση στην επιστημονική κοινότητα ενός πλούσιου επιγραφικού υλικού, άγνωστου εν πολλοίς, είναι ένα από τα αποτελέσματα του έργου.

Επίσης, θα προκύψει πληρέστερη γνώση της ιστορικής διαδρομής της πόλης. Μέσω της διάχυσης των αποτελεσμάτων η αποκτηθείσα γνώση θα είναι αξιοποιήσιμη από τους ειδικούς ερευνητές, ενώ θα έχει και αντίκτυπο στην ακόμη μεγαλύτερη προβολή του αρχαίου Δίου, με όλα τα οφέλη που αυτή συνεπάγεται σε πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.