«Τόνδε τάφον ποίησαν μνησάμενοι θανάτου»

Ένας γνωστός τύπος επιτάφιου μνημείου των αυτοκρατορικών χρόνων είναι ο βωμός. Στο ανατολικό σκέλος του όψιμου τείχους του Δίου βρέθηκε εντοιχισμένος ένας ενεπίγραφος βωμός με εγχάρακτη διακόσμηση που παρουσιάζει  ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Τόνδε τά-
φον ποίησαν
 Σαβεῖνος Νεικάν-
 δρα τε κοινῶς ἐ-
ξ ιδίων ὤμων
 μνησάμενοι θα-
νάτου.

Η έμμετρη επιγραφή μας πληροφορεί ότι οι σύζυγοι Σαβείνος και Νεικάνδρα παρήγγειλαν την κατασκευή επιτάφιου μνημείου από την περιουσία που απέκτησαν με την εργασία τους (ἐξ ιδίων ὤμων) όσο ήταν εν ζωή, ενθυμούμενοι τον θάνατο (μνησάμενοι θανάτου).

Το κείμενο δεν αναφέρει το επάγγελμα που εξασφάλισε τη δυνατότητα στους συζύγους να προβούν σε αυτήν τη δαπάνη. Τα εργαλεία, όμως, που χαράχτηκαν στις τρεις πλευρές του βωμού λειτουργούν ως «λαλούντα σύμβολα» της εργασίας τους και αποκαλύπτουν ότι ασχολούνταν με την ξυλουργική. Ο πέλεκυς και ο τόρνος (διαβήτης) στη μπροστινή πλευρά, κάτω από την επιγραφή, χρησιμοποιούνταν για το κόψιμο και την επεξεργασία των ξύλων, η ρυκάνη (πλάνη) στην αριστερή πλευρά για την λείανση των ξύλων και ο κανών στη δεξιά πλευρά για τις μετρήσεις.

Κείμενο και εικόνες στο επιτάφιο μνημείο λειτουργούν συμπληρωματικά και αφηγούνται μια ιστορία ζωής στο Δίον του τέλους του 2ου ή των αρχών του 3ου αι. μ.Χ.

Βιβλιογραφία: P. Papageorgiou, Die Grabaltäre Pierias in der Kaiserzeit, Corpus Signorum Imperii Romani: Griechenland Bd. III.2, Αθήνα 2019, 44, 91-92, 7 (με προηγούμενη βιβλιογραφία).